HƯỚNG DẪN MÁY

ABS

Thời gian sấy 70~90 ( 3-5 giờ ), Nhiệt độ khuôn 40-80

AS

Thời gian sấy 70~90 ( 3-5 giờ ), Nhiệt độ khuôn 40-80

ELASTOMER

Thời gian sấy 130 ( 2 giờ )

PA

Thời gian sấy 80~90 ( 2-3 giờ ), Nhiệt độ khuôn 20-90

PBT

Thời gian sấy 120~140 ( 3-5 giờ ), Nhiệt độ khuôn 40-120

PC

Thời gian sấy 120 ( 4-6 giờ ), Nhiệt độ khuôn 70-120

PE

Thời gian sấy ( No need ), Nhiệt độ khuôn 10-80

PEEK

Thời gian sấy 150 ( 3 giờ )

PET

Thời gian sấy 130~140 ( 3-6 giờ ), Nhiệt độ khuôn 85-120

PMMA

Thời gian sấy 70~100 ( 2-6 giờ ), Nhiệt độ khuôn 20-90

POM

Thời gian sấy 80~90 ( 3-4 giờ ), Nhiệt độ khuôn 60-80

PP

Thời gian sấy (Không cần), Nhiệt độ khuôn 20-90

PPO

Thời gian sấy 80-110 ( 2-4 giờ )

PPS

Thời gian sấy ( 120-5 giờ ) ( 140-3 giờ ), Nhiệt độ khuôn 130+

PS

Thời gian sấy 70~80 (1-2 giờ), Nhiệt độ khuôn 20-70

PVC

Thời gian sấy 60~70 ( 1-2 giờ )